Tào Toàn Bi - Cục bộ

Tương truyền triều Tần có một nô lệ tên Trình Mạc, mắc tội với Tần Thủy Hoàng, bị giam vào ngục. Trình Mạc thấy thẻ bài của quan coi ngục thời đó viết bằng chữ Triện rất phiền phức, bèn cải cách nó, chuyển phức tạp thành đơn giản, tròn chuyển thành vuông, sáng lập…