Hoàng Đình Kiên luận thư

 
Đăng bởi: 14 January 2008
views  568 lượt xem
CHIA SẺ:

Hoàng Đình Kiên luận thư (4 điều)

Thư pháp Hoàng Đình Kiên

Nguyên văn:

  1. Lan Đình tuy chân hành thư chi tông, nhiên bất tất nhất bút nhất họa vi chuẩn. Bích như Chu Công, Khổng Tử bất năng vô tiểu quá, quá nhi bất hại kỳ thông minh thuấn thánh. Sở dĩ vi thánh nhâ. Bất thiện học giả, tức Thánh nhân chi quá xứ nhi học chi, cố tệ vu nhất khúc. Kim thế học Lan Đình giả đa thử hĩ. Lỗ chi bế môn giả viết : Ngô tương dĩ ngô chi bất khả, học Liễu Hạ Huệ chi khả. Khả dĩ học thư hỹ.
  2. Học thư thời thời lâm mô, khả đắc hình tự. đại yếu đa thủ cổ thư tế khán, lệnh nhập thần, nãi đáo nan xứ, duy dụng tâm bất tạm, nãi thị nhân thần yếu lộ.
  3. Cổ nhân học thư bất tận lâm mô, trương cổ nhân thư vu bích gian, quan chi nhập thần, tắc hạ bút thời tùy nhân ý. Học tự ký thành, thả dưỡng vu tâm trung vô tục khí, nhiên hậu khả dĩ tác, thị nhân vi khải thức. phàm tác tự tu thục quan Ngụy Tấn nhân thư, hội chi vu tâm. Tự đắc cổ nhân bút pháp dã.
  4. Ấu An đệ hỷ tác thảo, cầu pháp vu lão phu. Lão phu chi thư , bản vô pháp dã, nhi quan thế gian vạn duyên, như văn nạp tụ tán, vị thường nhất sự hoành vu hung trung, cố bất trạch bút mặc, ngộ chỉ tức thư, chỉ tận tắc dĩ, diệc bất kế giảo công chuyết dữ nhân phẩm tháo cơ đàn. Bích như mộc nhân, vũ trong tiết phách, nhân thán kỳ công, vũ bải, tắc hựu tiêu nhiên hĩ, Ấu An nhiên ngô ngôn hồ ?

Dịch văn:

  1. Lan Đình Tự tuy nhiên là phạm bản trong việc học tập Khải thư, hành thư. Nhưng cũng không nhất thiết phải coi từng nét, từng bút trong đó đều là tiêu chuẩn. Ví như Chu Công, Khổng Tử cũng không thể không có cái sai nhỏ, tuy có sai cũng không làm tổn hại được sự hiền đạt thông minh của họ, cho nên mới được gọi là Thánh nhân. Người không giỏi học, đến cái sai của Thánh nhân cũng học, như thế là đã tự ép mình vào đó rồi. Ngày nay người học Lan Đình Tự phần lớn đều như thế. Khi xưa Lỗ Ban đóng cửa làm xe từng nói: Lấy cái thiếu của mình, đi học cái mạnh của Liễu Hạ Huệ. Học Lan Đình cũng nên như thế .
  2. Học tập thư pháp phải thường xuyên lâm mô, mới có thể đạt được hình thái tương tự, Thường xuyên xem pháp thiếp của cổ nhân, thâm nhập vào , mới hiểu được điều kỳ diệu. Dùng tâm chuyên nhất, mới đạt tới cảnh giới thần diệu.
  3. Người xưa học thư pháp không chỉ không ngừng lâm mô, mà còn đem thư tích của cổ nhân treo lên vách, thường xuyên xem. Khi hạ bút mới có thể tùy ý mà nên. Học thư muốn thành công, phải để tâm không có tục khí, rồi hãy viết, sau đó mới diễn cho người khác xem. Muốn viết được phải thường xuyên xem thư phẩm thời Ngụy Tấn, mà khắc sâu trong lòng, ắt sẽ tự đạt được bút pháp của cổ nhân.
  4. Âu An thường thích viết Thảo thư, cầu bút pháp ở lão phu. Thư pháp của lão phu vốn chẳng có pháp. Mà thường xem duyên do của vạn vậy, như đàn muỗi tụ rồi tán, thường chẳng đem một chuyện gì để ở trong lòng. Không chọn bút mực, gặp giấy thì viết, giấy hết thì dừng, cũng thường chẳng để tâm tới hay dở, bình luận. Ví như người gỗ, khi múa thì hợp với tiết tấu, người ta khen múa hay, múa xong rồi cũng tự lặng thinh. Đệ thấy ý ta thế nào ?

Bái Mai Tử – Nguyễn Hữu Sử

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
Viết phản hồi